ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
 • Οδηγός μεθοδολογίας για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων και των κοινοτήτων τους σχετικά με τη χρήση της Μη κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας στην ενεργό γήρανση

  Θα αναπτυχθεί ένας οδηγός μεθοδολογίας, με συνεισφορά των μελλοντικών τελικών χρηστών, ώστε να προσδιοριστούν τα περιεχόμενα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ενίσχυση και βελτίωση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων ατόμων και των κοινοτήτων τους όσον αφορά την Ενεργό Γήρανση και την εφαρμογή της Ανταποδοτικής Οικονομίας.

 • Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες

  Οι Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τον οδηγό του 1ου Παραδοτέου για την ενίσχυση της βιωματικής κατάρτισης των Ηλικιωμένων Ατόμων και των Κοινοτήτων τους στην εφαρμογή της Μη Κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας για σκοπούς Ενεργούς Γήρανσης. Ο βασικός σκοπός οι δραστηριότητες αυτές να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε καθημερινά και πραγματικά περιβάλλοντα.

 • Εκπαιδευτικό υλικό

  Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνει: Υλικό για την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης μέσω της Ανταποδοτικής Οικονομίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες έννοιες, γνώσεις αλλά και τα εργαλεία που σχετίζονται με τις Πλατφόρμες Ενεργούς Γήρανσης, Κοινοτικής Συμμετοχής, Μη Κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας και ΤΠΕ. Προσωπικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή Ηλικιωμένων Ατόμων, τη χρήση πλατφόρμων ΤΠΕ Οδηγίες για την ενίσχυση ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων

 • Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης COLABOR-ACTIVE

  Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια συλλογήonlineεργαλείων που θα αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση τους εκπαιδευτικού υλικού και των βιωματικών δραστηριοτήτων. Επισκεφτείτε την COLABOR-ACTIVE εκπαιδευτική πλατφόρμα

 • This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Terms of Service