ΕΡΓΟ

Περιγραφή του έργου

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), Ενεργός Γήρανση είναι «η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν». Η συμμετοχή της κοινότητας είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της, μαζί με τον εθελοντισμό και τις κοινωνικές, διαπροσωπικές σχέσεις. Τα Ηλικιωμένα Άτομα που συνταξιοδοτούνται μπορούν να παραμείνουν ενεργοί συνεισφέροντας στις οικογένειές, τον κύκλο και τις κοινότητες τους. Η Ανταποδοτική Οικονομία, η οποία αναφέρεται σε οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που επιτρέπουν την κοινή πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και πληροφόρηση, μπορεί να ενισχύσει αυτόν τον σκοπό. Ειδικότερα, η Ανταποδοτική Οικονομία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η βασική ιδέα του έργου, καθώς παρέχει ευκαιρίες ανταλλαγής υπηρεσιών ή πόρων, χωρίς απολαβές κι έτσι, όλοι όσοι θέλουν να προσφέρουν στην κοινότητα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρο τους.

Έτσι, το έργο “COLABOR-ACTIVE: Development of a training program for enhancing Active Ageing through Not-For-Profit Sharing Economy” αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Ηλικιωμένων Ατόμων και των Κοινοτήτων τους μέσω της Ενεργούς γήρανσης, με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Ανταποδοτική Οικονομία.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν ηλικιωμένα άτομα, ή να ασχολούνται με κοινωνικές καινοτομίες, ή να γνωρίζουν και να συμμετέχουν στην Ανταποδοτική Οικονομία, καθώς και ερευνητές , ακαδημαϊκοί, ενεργά μέλη κοινοτήτων κ.λπ.

 Οδηγός μεθοδολογίας για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων ατόμων και των κοινοτήτων τους σχετικά με τη χρήση της Μη κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας στην ενεργό γήρανση.

Θα αναπτυχθεί ένας οδηγός μεθοδολογίας, με συνεισφορά των μελλοντικών τελικών χρηστών, ώστε να προσδιοριστούν τα περιεχόμενα και τα εργαλεία που απαιτούνται για την ενίσχυση και βελτίωση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων ατόμων και των κοινοτήτων τους όσον αφορά την Ενεργό Γήρανση και την εφαρμογή της Ανταποδοτικής Οικονομίας.A Methodological Guide will be developed, with the direct participation of End Users, for determining key contents, methodologies and tools needed for creating and improving the competences of Elder Persons (EPs) and their Communities (CMs) for enhancing Active Ageing (AA) through the implementation of Non-For-Profit Sharing Economy (NFPSE).

 Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες

Οι Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δραστηριότητες θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τον οδηγό του 1ου Παραδοτέου για την ενίσχυση της βιωματικής κατάρτισης των Ηλικιωμένων Ατόμων και των Κοινοτήτων τους στην εφαρμογή της Μη Κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας για σκοπούς Ενεργούς Γήρανσης. Ο βασικός σκοπός οι δραστηριότητες αυτές να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε καθημερινά και πραγματικά περιβάλλοντα.

 Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα περιλαμβάνει:

  • Υλικό για την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης μέσω της Ανταποδοτικής Οικονομίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες έννοιες, γνώσεις αλλά και τα εργαλεία που σχετίζονται με τις Πλατφόρμες Ενεργούς Γήρανσης, Κοινοτικής Συμμετοχής, Μη Κερδοσκοπικής Ανταποδοτικής Οικονομίας και ΤΠΕ.
  • Προσωπικές εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή Ηλικιωμένων Ατόμων, τη χρήση πλατφόρμων ΤΠΕ
  • Οδηγίες για την ενίσχυση ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων

 Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης SHARING-ACTIVE

Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια συλλογήonlineεργαλείων που θα αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση τους εκπαιδευτικού υλικού και των βιωματικών δραστηριοτήτων.

  • This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Terms of Service