Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του έργου Colabor-active, που έχει σκοπό να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενισχύσει την ενεργό γήρανση στις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό έργο, αλλά και όχι μόνο, πραγματοποίησε συζήτηση με τους τελικούς χρήστες αυτού το προγράμματος προκειμένου η δημιουργία του να βασιστεί σε πραγματικές και καθημερινές ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό σε συνδυασμό με την διαδικτυακή πλατφόρμα  που θα δημιουργηθεί, θα προωθεί την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινότητα. Στόχος είναι να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν στη γειτονιά αλλά και στην πόλη τους, ξεπερνώντας εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν και να λειτουργούν ως τροχοπέδη.

Έτσι, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αφού παρουσιάστηκε η δομή του εκπαιδευτικού υλικού που έχει δημιουργηθεί από τους εταίρους, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρέχουν εποικοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις προκειμένου να βελτιστοποιηθεί και να εξυπηρετήσει καλύτερα υπάρχουσες ανάγκες.  Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει μια δεύτερη συζήτηση η οποία θα περιλαμβάνει μια συγκεντρωτική αναφορά από τις συζητήσεις σε όλες τις χώρες-εταίρους προκειμένου να τελειοποιηθεί η δομή του προγράμματος και να ξεκινήσει η ανάπτυξή του.